Integritetspolicy

 1. Allmänt

Genom att gå in på www.madamemarzipan.se (”hemsidan”) godkänner du villkoren i denna policy för hanteringen av personuppgifter och cookies i samband med din användning av hemsidan. För användning av erbjudna tjänster på hemsidan gäller särskilda villkor. Ansvarig för hemsidan är Madame Marzipan, med org.nr. 690425-3983. För kontakt och frågor vänligen skicka e-post till helena@madamemarzipan.se

 1. Cookies

Hemsidan använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda www.madamemarzipan.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.madamemarzipan.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Hemsidan har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hemsidan sluta att fungera korrekt.

 1. Personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi använder också din e-postadress för att kunna skicka information, inbjudningar och kampanjer till dig, men du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att klicka på avregistreringslänken i foten av utskicket.

Denna information lagrar vi så länge du är kund hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund.

Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar inte personuppgifter med andra parter. I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Som registrerad har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har sparade om dig samt få eventuellt felaktiga uppgifter rättade eller begära att bli raderad.

Personuppgiftsansvarig är Madame Marzipan. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran enligt stycket ovan ber vi dig kontakta oss på helena@madamemarzipan.se.

 1. Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör Madame Marzipan eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver företagets skriftliga godkännande.

All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

 1. Ansvar

Företaget tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

 1. Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Stockholms tingsrätt som första domstolsinstans.

Information om datalagring och GDPR

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen GDPR att gälla. Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som kund, leverantör eller samarbetspartner till oss, om vilken typ av information rörande dig eller ditt företag som sparas i våra system.

Som kund, leverantör eller samarbetspartner hos Madame Marzipan (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Madame Marzipan, org.nr. 690425-3983
Prästagårdsv. 4
235 94 Arrie, Vellinge
Telefon: 0706700332

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på en intresseavvägning genomförd av företaget. Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring och nyhetsbrev.

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • – Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • – Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • – Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • – Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
 • – När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget på 0706700332 alternativt helena@madamemarzipan.se

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt “Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen ta kontakt med företaget på 0706700332 alternativt helena@madamemarzipan.se

Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Sekretess
Madame Marzipan tar ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig som kund. Uppgifterna används för att vi ska kunna administrera dina inköp och i marknadsföringssyfte. Ingen obehörig har tillgång till vårt kundregister och uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om hur dina personuppgifter används. Begäran skickas till

helena@madamemarzipan.se

Madame Marzipan tar inte ansvar för lösenord som hamnat i orätta händer. Eventuella falska beställningar och bedrägeriförsök polisanmäls. Vi kommer vid dessa tillfällen bistå Polisen i utredningsarbetet med nödvändig information.

Force majeure
Vi anser oss befriade från förpliktelsen att fullgöra nämnda avtal i händelse av naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer samt jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses eller undvikas.